Լոռու մարզ

Լոռու մարզին անհրաժեշտ է 1423 համակարգիչ:

#ՀամայնքԴպրոցԳրել նամակ
1գ. Ագարակգ. Ագարակի մ/դ
2գ. Ազնվաձորգ. Ազնվաձորի մ/դ
3գ. Աթանգ. Աթանի հմ/դ
4գ. Ահնիձորգ. Ահնիձորի հմ/դ
5գ. Ամրակիցգ. Ամրակիցի մ/դ
6գ. Այգեհատգ. Այգեհատի հմ/դ
7գ. Անտառամուտգ. Անտառամուտի հմ/դ
8գ. Արդվիգ. Արդվիի հմ/դ
9գ. Արծնիգ. Արծնիի մ/դ
10գ. Արմանիսգ. Արմանիսի հմ/դ
11գ. Արջուտգ. Արջուտի մ/դ
12գ. Արևածագգ. Արևածագի մ/դ
13գ. Արևաշողգ. Արևաշողի մ/դ
14գ. Աքորիգ. Աքորու մ/դ
15գ. Բազումգ. Բազումի մ/դ
16գ. Բլագոդարնոյեգ. Բլագոդարնոյեի հմ/դ
17գ. Բովաձորգ. Բովաձորի մ/դ
18գ. Գարգառգ. Գարգառի մ/դ
19գ. Գեղասարգ. Գեղասարի մ/դ
20գ. Գյուլագարակգ. Գյուլագարակի մ/դ
21գ. Գոգարանգ. Գոգարանի մ/դ
22գ. Գուգարքգ. Գուգարքի Հ. Շիրազի անվան ա/դ
23գ. Դաշտադեմգ. Դաշտադեմի մ/դ
24գ. Դարպասգ. Դարպասի մ/դ
25գ. Դեբեդգ. Դեբեդի մ/դ
26գ. Դսեղգ. Դսեղի մ/դ
27գ. Եղեգնուտգ. Եղեգնուտի մ/դ
28գ. Թեղուտգ. Թեղուտի մ/դ
29գ. Լեջանգ. Լեջանի մ/դ
30գ. Լեռնահովիտգ. Լեռնահովիտի մ/դ
31գ. Լեռնանցքգ. Լեռնանցքի մ/դ
32գ. Լեռնապատգ. Լեռնապատի մ/դ
33գ. Լեռնավանգ. Լեռնավանի մ/դ
34գ. Լերմոնտովոգ. Լերմոնտովոյի մ/դ
35գ. Լոռի-Բերդգ. Լոռի Բերդի հմ/դ
36գ. Լորուտգ. Լորուտի մ/դ
37գ. Լուսաղբյուրգ. Լուսաղբյուրի մ/դ
38գ. Խնկոյանգ. Խնկոյանի hմ/դ
39գ. Ծաթերգ. Ծաթերի հմ/դ
40գ. Ծաղկաբերգ. Ծաղկաբերի մ/դ
41գ. Ծաղկաշատգ. Ծաղկաշատի հմ/դ
42գ. Կաթնաղբյուրգ. Կաթնաղբյուրի մ/դ
43գ. Կաթնաջուրգ. Կաթնաջուրի մ/դ
44գ. Կաթնառատգ. Կաթնառատի մ/դ
45գ. Կաճաճկուտգ. Կաճաճկուտի հմ/դ
46գ. Կարմիր Աղեգիգ. Կարմիր Աղեգիի հմ/դ
47գ. Կողեսգ. Կողեսի հմ/դ
48գ. Կուրթանգ. Կուրթանի մ/դ
49գ. Հագվիգ. Հագվիի հմ/դ
50գ. Հաղպատգ. Հաղպատի մ/դ
51գ. Հարթագյուղգ. Հարթագյուղի մ/դ
52գ. Հոբարձիգ. Հոբարձու մ/դ
53գ. Ձյունաշողգ. Ձյունաշողի մ/դ
54գ. Ձորագետգ. Ձորագետի հմ/դ
55գ. Ձորագյուղգ. Ձորագյուղի հմ/դ
56գ. Ձորամուտգ. Ձորամուտի մ/դ
57գ. Ղուրսալիգ. Ղուրսալու մ/դ
58գ. Ճոճկանգ. Ճոճկանի մ/դ
59գ. Մարգահովիտգ. Մարգահովիտի մ/դ
60գ. Մարցգ. Մարցի մ/դ
61գ. Մեդովկագ. Մեդովկայի մ/դ
62գ. Մեծ Այրումգ. Մեծ Այրումի մ/դ
63գ. Մեծ Պառնիգ. Մեծ Պարնիի մ/դ
64գ. Մեծավանգ. Մեծավանի թիվ 1 մ/դ
65գ. Միխայլովկագ. Միխայլովկայի մ/դ
66գ. Մղարթգ. Մղարթի հմ/դ
67գ. Յաղդանգ. Յաղդանի հմ/դ
68գ. Նեղոցգ. Նեղոցի հմ/դ
69գ. Նոր Խաչակապգ. Նոր Խաչակապի մ/դ
70գ. Նորաշենգ. Նորաշենի մ/դ
71գ. Շահումյանգ. Շահումյանի մ/դ
72գ. Շամուտգ. Շամուտի հմ/դ
73գ. Շենավանգ. Շենավանի հմ/դ
74գ. Շիրակամուտգ. Շիրակամուտի թիվ 1 մ/դ
75գ. ՇնողՇնողի Հովիկ Մելիքսեթյանի անվան մ/դ
76գ. Ուռուտգ. Ուռուտի մ/դ
77գ. Ուրասարգ. Ուրասարի հմ/դ
78գ. Չկալովգ. Չկալովի հմ/դ
79գ. Պետրովկագ. Պետրովկայի հմ/դ
80գ. Պուշկինոգ. Պուշկինոյի հմ/դ
81գ. Պրիվոլնոյեգ. Պրիվոլնոյեի մ/դ
82գ. Ջիլիզագ. Ջիլիզայի մ/դ
83գ. Ջրաշենգ. Ջրաշենի մ/դ
84գ. Սարալանջգ. Սարալանջի hմ/դ
85գ. Սարահարթգ. Սարահարթի մ/դ
86գ. Սարամեջգ. Սարամեջի մ/դ
87գ. Սարատովկագ. Սարատովկայի մ/դ
88գ. Սարչապետգ. Սարչապետի մ/դ
89գ. Սվերդլովգ. Սվերդլովի մ/դ
90գ. Վահագնաձորգ. Վահագնաձորի հմ/դ
91գ. Վահագնիգ. Վահագնի մ/դ
92գ. Վարդաբլուրգ. Վարդաբլուրի մ/դ
93գ. Փամբակգ. Փամբակի հմ/դ
94գ. Քարաձորգ. Քարաձոր հմ/դ
95գ. Քարինջգ. Քարինջի մ/դ
96գ. Քարկոփգ. Քարկոփի մ/դ
97գ. Օձունգ. Օձունի թիվ 1 մ/դ
98գ. Ֆիոլետովոգ. Ֆիոլետովոյի մ/դ
99ք. Ալավերդիք. Ալավերդու թիվ 5 ա/դ
100ք. Ախթալաք. Ախթալայի թիվ 1 մ/դ
101ք. Թումանյանք. Թումանյանի մ/դ
102ք. Շամլուղք. Շամլուղի մ/դ
103ք. Սպիտակք. Սպիտակի ա/դ
104ք. Ստեփանավանք. Ստեփանավանի ա/դ
105ք. Վանաձորք. Վանաձորի թիվ 5 ա/դ
106ք. Տաշիրք. Տաշիրի ա/դ